เล่มที่ 5 รายงานภาคผนวก ฉบับที่ 1 / 3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เล่มที่ 5 รายงานภาคผนวก ฉบับที่ 1 / 3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

บริษัทปัญา คอนซัลเตนท์จำกัด,บริษัทครีเอทีพ เทคโนโลยีจำกัด

Book 5 of โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก การทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย/โครงการตัวอย่าง
ภาคผนวก ข รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ภาคผนวก ค การสำรวจสภาพเศรษกิจสังคม
ภาคผนวก ง การสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ กระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และผลการประเมินการเปรียบเทียบความสำคัญของแผนงานทรัพยากรน้ำ
ภาคผนวก ฉ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาทุกมิติ
ภาคผนวก ช การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์