เล่มที่ 7 รายงานภาคผนวก ฉบับที่ 3 / 3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เล่มที่ 7 รายงานภาคผนวก ฉบับที่ 3 / 3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

บริษัทปัญา คอนซัลเตนท์จำกัด,บริษัทครีเอทีพ เทคโนโลยีจำกัด

Book 7 of โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ซ การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม