เล่มที่ 1 รายงานฉบับกลาง โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

เล่มที่ 1 รายงานฉบับกลาง โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

Language: Thai

Description:

สภาพปัจจุบันของลุ่มน้ำมูล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงเห็นความจำเป็นของการศึกษา เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศของยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)