เล่มที่ 2 รายงานภาคผนวก โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

เล่มที่ 2 รายงานภาคผนวก โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ภาคผนวก ข ข้อมูลด้านดินและการใช้ที่ดิน
ภาคผนวก ค สรุปข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รายลุ่มน้ำย่อย (31 ลุ่มน้ำย่อย) ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
ภาคผนวก ง แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ลุ่มน้ำมูล
ภาคผนวก จ คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ฉ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม