เล่มที่ 6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์

เล่มที่ 6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 6 of โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ์ศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

Language: Thai

Description:

การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ SEA มากกว่าที่จะมุ่งผลิตเพียงรายงาน SEA ที่มีรูปเล่มตรงตามคู่มือแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่งอาจไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของ SEA ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังให้เกิดการเรียนรู้และร่วมระดมสมองหัวใจสำคัญในการดำเนินการ SEA คือ ขั้นตอนการสร้างทางเลือกซึ่งจากการดำเนินการในครั้งนี้ ทางเลือกที่ได้เป็นทางเลือกที่มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการระดม สมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังเพื่อให้ได้ตัวเลือก (Options) และทางเลือก (Alternative) ผสมผสานเข้ากับนโยบายรัฐ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำ จนได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ