เล่มที่ 2 รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เล่มที่ 2 รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Language: Thai

Description:

ตามที่ได้มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในปี 2558 เป็นแผนหลักในการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีกรอบดำเนินงาน 12 ปี ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวไปแล้ว ในปี 2558 -2561 ปัจจุบันได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีการดำเนินงานที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปลี่ยนมาเป็นแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำโดยมีการปรับปรุง และทบทวนกรอบการดำเนินงานจาก 12 ปี (2558 - 2569) เป็น 20 ปี (2561 – 2580) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 แผนหลัก คือ 1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต(เกษตรและอุตสาหกรรม) 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ำ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ เพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนามีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และสามารถนำไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อน