เล่มที่ 5 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 5 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 5 of โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ

Language: Thai

Description:

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำผังน้ำ ซึ่งรายการประกอบผังน้ำ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 ในการศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ ได้กำหนดถ้ามีการศึกษาจัดทำผังน้ำในลุ่มน้ำตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1 ลุ่มน้ำ และจากการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังน้ำตัวอย่าง พบว่า ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นพื้นที่ศักยภาพที่สามารถนำมาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่างในการจัดทำผังน้ำ และเมื่อพิจารณาประเด็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม พบว่า ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC)” ในอนาคตจะเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจขยายตัวจากโครงการ EECและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ EEC ด้วย ดังนั้นในการคัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่างในการจัดทำผังน้ำ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่างในการจัดทำผังน้ำ เนื่องจากมีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้