เล่มที่ 6 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 6 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 6 of โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ

Language: Thai

Description:

ONWR must prepared the water charts cover every basin and accompanying items related to Water Resources Act B.E.2561 (2018) and submit to N.W.R.C for consideration within two years as from the date on which this Act comes into force. This project is the water chart preparation in the Chanthaburi River Basin.