เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาจัดลำดับแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Language: Thai

Description:

แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลและผลกระทบในภาพรวม มีเพียงการวิเคราะห์เป็นรายโครงการซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนหลักเกณฑ์ที่ต่างกันและบางแผนงานยังไม่มีองค์ประกอบที่ชัดเจน อีกทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนสูง เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณแผ่นดิน ประกอบกับมีความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำที่แตกต่างกันในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย และโครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษากรณีเปรียบเทียบทั้ง 2 โครงการเพิ่มเติม รวมถึงศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ด้วย จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ กนช. และเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยบูรณาการ กำกับดูแล และขับเคลื่อนแผนงาน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเร่งด่วน เพื่อให้การตัดสินใจดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแผนแม่บท เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป