เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

Language: Thai

Description:

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลและกำกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึงทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ.2562การศึกษานี้จึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผลการศึกษาระหว่างปีพ.ศ. 2557 - 2561 ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและปรับปรุงแนวทางวิธีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องทางวิชาการและทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์วิพากษ์ โต้แย่ง หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษาไปสู่การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบ ทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินตามแผนการดำเนินงานของโครงการ ระหว่ง พ.ศ. 2557 - 2571 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ รวมระยะเวลา 15 ปี