เล่มที่ 3 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

เล่มที่ 3 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

Language: English

Description:

Study on the Impact and Monitoring of Transboundary Environmental Impact Assessment of Hydropower Projects on the Mekong Mainstream reported in fiscal year 2019 by The Office of the National Water Resources (ONWR) in collaboration with Mahasarakham University. This study aims to 1) bridge knowledge and information from the project's study between 2014 and 2028 and local wisdom from the public in order to solve problems, expand, disseminate, exchange and improve communication with the stakeholders in risk-prone area, 2) initiate potential pilot activities at the local level to support the public to undertake mitigation measures, including environmental impact monitoring, and 3) strengthen public participation including, thinking, co-decision making as well as capacity building in order to lessen the problem of natural resource changes.