เล่มที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

Language: Thai

Description:

สืบเนื่องจากมีโครงการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ำโขงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแม่น้ำโขงสายประธานและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขงย่อมมีความเสี่ยงต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในส่วนของประเทศไทยที่แม่น้ำโขงไหลผ่านยาวกว่า 800กิโลเมตร โดยไหลผ่าน 8 จังหวัดของไทย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม บึงกาฬอำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มีจำนวนหมู่บ้านหรือชุมชนริมแม่น้ำโขงไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ไม่น้อยกว่า 15 ล้านคน ทำให้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ชุมชนริมน้ำโขงได้ใช้สอยทรัพยากรและ ตั้งถิ่นฐานเชื่อมโยงกับทรัพยากรในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด จนสะสมเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตชุมชนและทุนทางสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและยังส่งผลดีต่อการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้าน เกษตรริมน้ำ รวมทั้งการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจนเป็นที่ประจักษ์ชัด