รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำภาพรวมทั้งประเทศ

รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำภาพรวมทั้งประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Book 1 of โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำที่จะมีการแต่งตั้งขึ้นต่อไปในอนาคตสามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีเอกเทศและมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ จึงได้มีการทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำประธานที่เหมาะสม โดยมีการรวมลุ่มน้ำหลักบางลุ่มน้ำเข้าด้วยกันเป็นลุ่มน้ำประธาน รวมทั้งการแบ่งลุ่มน้ำสาขาที่ชัดเจนแต่มีจำนวนไม่มากเกินความจำเป็นและนำมาใช้ร่วมกันกับลุ่มน้ำสาขาย่อยที่มีการแบ่งอย่างถูกหลักทางอุทกวิทยาและประกอบกับข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำ ณ เวลาปัจจุบัน จะช่วยทำให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้