รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ

รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็งบริเวณที่ราบสูงทิเบตไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีนผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากนั้นจะไหลผ่านประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม ในช่วงที่ไหลผ่านภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ำโขงเหนือในประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว่าง 300 1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม
การแบ่งลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงเหนือได้กำหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือแบ่งเป็น 17 ลุ่มน้ำสาขา คือ แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 1 น้ำแม่จัน น้ำแม่ฝาง น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 1 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 น้ำแม่สรวย น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำพุง แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่ลาว แม่น้ำอิงตอนล่างและ แม่น้ำโขงส่วนที่ 2