เล่มที่ 3 รายงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เล่มที่ 3 รายงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: Thai

Description:

โครงการศึกษา ทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาของบึงบอระเพ็ดในด้านทรัพยากรน้ํา มลพิษ ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งปัจจัย อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด กําหนดเป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม จัดทําแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดที่ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และมีความยั่งยืนและบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และจัดทําแผนปฏิบัติการแผนการลงทุนเป็นราย ปีและหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ