รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำวัง

รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำวัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 8 of โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำวังตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 10,788.86 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดลำปางและตาก ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวเหนือ ใต้ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของลุ่มน้ำวังจะมีเทือกเขาล้อมรอบตลอดแนว ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ำคือเทือกเขาขุนตาล ส่วนทางทิศตะวันออกคือเทือกเขาผีปันน้ำ และมีที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบแคบๆ ตามหุบเขา มีพื้นที่ลุ่มน้ำแคบและมีความยาวของแม่น้ำสั้นกว่าแม่น้ำอื่นๆ ในภาคเหนือ มีแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำไหลผ่านหุบเขาที่บริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง แล้วไหลลงทางทิศใต้เข้าสู่ที่ราบในอำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมือง อำเภอเกาะดา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ก่อนจะไหลผ่านที่ราบแคบตามหุบเขาในอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และไหลเข้าสู่ที่ราบในจังหวัดตาก ก่อนจะบรรจบกับแม่น้ำปิง ที่บ้านแม่ขอน ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ลุ่มน้ำวังมีลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ตุ๋ยและน้ำแม่สวย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ น้ำแม่จางมีต้นกำเนิดจากดอยผาแดงในเทือกเขาผีปันน้ำซึ่งเป็นสันปันน้ำของลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำ
อ่างเก็บน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง