เล่มที่ 4 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 4 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 4 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ข้อมูลด้านกายภาพ
ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก ค ข้อมูลด้านชีวภาพ
ภาคผนวก ค-1 ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด
ภาคผนวก ค-2 ทรัพยากรสัตว์ป่า
ภาคผนวก ค-3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
ภาคผนวก ง การใช้ที่ดิน
ภาคผนวก จ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภาคผนวก ฉ การท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์
ภาคผนวก ช รายละเอียดและแผนที่แต่ละโครงการ
ภาคผนวก ซ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม