รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 22 of โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขา สันกลาคีรี ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีพื้นที่ราบเล็กน้อย ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเป็นที่ราบลุ่ม มีความยาวลำน้ำประมาณ 210 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 10,605.45 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ลักษณะลุ่มน้ำเป็นแนวยาววางตัวอยู่ตามแนวทิศเหนือ ใต้
แม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ แม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นลำน้ำหลัก และมีแม่น้ำยะหาเป็นลำน้ำสาขา ในช่วงปลายมีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่น้ำปัตตานี และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย และแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก ลกซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในเขตจังหวัดนราธิวาส