คู่มือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำแล้ง

คู่มือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วมและการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ

Language: Thai

Description:

คู่มือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 สามารถน้ำไปใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดขอบเขต หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน ในคู่มือฉบับนี้จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ำท่วม ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ