เล่มที่ 2 รายงานประกอบผังน้ำลุ่มน้ำชี

เล่มที่ 2 รายงานประกอบผังน้ำลุ่มน้ำชี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ข้อมูลอุตุ อุทกวิทยา
ภาคผนวก ข ทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ภาคผนวก ค แหล่งที่มาของข้อมูลองค์ประกอบหลักของผังน้ำ
ภาคผนวก ง ข้อมูลคุณภาพน้ำ
ภาคผนวก จ ตัวอย่างผลสำรวจความลึกแหล่งน้ำและ Flood Mark
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างแบบหมายหมุดหลักฐานและหน้าตัดลำน้ำ
ภาคผนวก ช ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาคผนวก ซ ข้อมูลประกอบการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ
ภาคผนวก ฌ ข้อมูลประกอบการจัดทำผังน้ำแผ่นที่ 12 และ 13
ภาคผนวก ญ ประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ฎ ขนาดและการกระจายตัวของประชากร
ภาคผนวก ฏ เกณฑ์เตือนภัยน้ำท่วม