เล่มที่ 5 รายงานภาคผนวก ข ฉบับที่ 1/2

เล่มที่ 5 รายงานภาคผนวก ข ฉบับที่ 1/2

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 5 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก การทบทวนข้อมูลผังน้ำและแนวทางการศึกษา
ภาคผนวก ข การศึกษาเพื่อจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี
ภาคผนวก ค ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ลุ่มน้ำชี
ภาคผนวก ง ทะเบียนแหล่งน้ำ ผู้ใช้น้ำ ลำดับศักย์ และบัญชีทางน้ำ
ภาคผนวก จ คู่มือการใช้ผังน้ำ
ภาคผนวก ฉ การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
ภาคผนวก ช การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคผนวก ซ ผลการสำรวจภาคสนามในลุ่มน้ำชี