เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: English

Description:

Executive sum Final Report
Review the development plan and restoration of Bueng Boraphet, Nakhon Sawan with the objective to study and analyze the problems of Bueng Boraphet about water resources, ecological pollution and utilization, including other factors affecting the development of Bueng Boraphet. Targetting and setting up appropriate development plans. Preparing a plan to develop and restore on Bueng Boraphet that include water resource management strategy plan, and with sustainability and integration with all stakeholders. In addition, prepare an annual action plan for investment and agencies responsible for project development in the implementation of the Bueng Boraphet Development and Rehabilitation Plan, Nakhon Sawan