เล่มที่ 1 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 1 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

Language: Thai

Description:

ผังน้ำลุ่มน้ำมูลได้มีการกำหนดโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เขตผังน้ำ โดยเฉพาะโซนพื้นที่ทางน้ำหลาก (พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อการระบายน้ำ (ลร.)) พื้นที่น้ำนอง (น.) พื้นที่ลุ่มต่ำ (ต.) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น กรมโยธาธิการนำไปพิจารณาการพัฒนา การจัดทำผังเมือง และ การอนุญาตต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ในเขตผังน้ำ