เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

Language: English

Description:

The Mun river basin water chart has defined zones of land use within the water chart boundary, especially the flodway zones (floodway at waterside (FW), floodway for drainage (FD)), water detention area (C), and low plain area (L) for the use of the public, local authorities, and the Department of Public Works in the consideration of development, urban planning, and authorizations as are appropriate for the topography of the water chart.