เล่มที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

เล่มที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

Language: Thai

Description:

1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ และการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
2) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำ
3) เพื่อใช้ข้อมูลผังน้ำประกอบการสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง แผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำท่วม รวมถึงการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ
4) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผังน้ำ ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้