เล่มที่ 12 รายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำมูล

เล่มที่ 12 รายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 12 of โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

Language: Thai

Description:

หมวด ๑ วัตถุประสงค์การจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูลและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังน้ำลุ่มน้ำมูล
หมวด ๒ แผนผัง
    ส่วนที่ ๑ แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำมูลและระบบทางน้ำ
    ส่วนที่ ๒ แผนผังแสดงผังน้ำ
    ส่วนที่ ๓ แผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำ
    ส่วนที่ ๔ รายละเอียดประกอบแผนที่แสดงขอบเขตผังน้ำ ระบบทางน้ำ
    ส่วนที่ ๕ แผนที่แสดงความจุลำน้ำ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
    ส่วนที่ ๖ แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒ ๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๑๐๐ ปี
    ส่วนที่ ๗ ผังระบบระบายน้ำ
    ส่วนที่ ๘ แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ
    ส่วนที่ ๙ ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง
    ส่วนที่ ๑๐ แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ
ตารางบัญชีทางน้ำ/ลำน้ำที่อยู่ในลำดับศักดิ์ที่ 4 - 8 ในลุ่มน้ำมูล
ตารางแสดงรายชื่อตำบลในขอบเขตผังน้ำลุ่มน้ำมูล