รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

Language: Thai

Description:

โครงการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จึงเป็นการต่อยอดจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในด้านการวางแผนการปรับตัวของชุมชน (Community-based Adaptation: CbA) ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการเตรียมตัวในการ วางแผนการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป็นการปรับตัวที่มีการวางแผนและการประเมิน ความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยพิจารณาทั้งการเผชิญความเสี่ยง ความไวต่อผลกระทบ และมาตรการที่ชุมชนใช้ในการรับมือในปัจจุบัน แนวโน้มของสถานการณ์ และความจำเป็นของการพัฒนามาตรการในการปรับตัว ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการกับชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดติดกับแม่น้ำโขง โดยคัดเลือกตัวแทนชุมชนที่มีลักษณะทางภูมินิเวศที่แตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงเป็นสำคัญ