รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

Language: Thai

Description:

1 ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมและสังคมของพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 - 2562
2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2562
3 ประเมินผลการดำเนินงานในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2557 – 2561) ที่ผ่านมาจากข้อมูลตัวชี้วัดของตัวแปรจากการตรวจวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน พร้อมปรับปรุงแผนปฏิบัติการในระยะต่อไปให้เข้ากับปัจจุบันและอนาคต
4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา