รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบประเมินความมั่นคงด้านน้ำของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบประเมินความมั่นคงด้านน้ำของประเทศไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการพัฒนาระบบประเมินความมั่นคงด้านน้ำของประเทศไทย

Language: Thai

Description:

รายงานฉบับสมูบรณ์เล่มนี้ถูกพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาระบบประเมินความมั่นคงด้านนํ้าของ
ประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้สำหรับการประเมินค่าดัชนีตัวชี้วัดของแผนระดับ 1, 2
และ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าของประเทศไทยตามมาตรฐานนานาชาติที่เข้ากับบริบทของประเทศ
ไทย โดยตัวชี้วัดและความเชื่อมโยงในรายงานเล่มนี้ถูกออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 40
หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 คน จากการประชุมกลุ่มย่อยรวม 18 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 6
ด้านของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้าน
นํ้าของประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้เกิดกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านนํ้าที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิ
บาลที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป