เล่มที่ 1 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 1 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 5 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: Thai

Description:

โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด เป็นโครงการเร่งด่วน (Feasibility Study) 1 ใน 2 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกสามารถดําเนินการได้โดยไม่ติดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญตามกฎหมาย โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด ตั้งอยู่ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยประตูระบายน้ำมีขนาดบาน 6x7 เมตร จํานวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 80 ลูกบาศก์มตรต่อวินาที มีทางผ่านปลา 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำ จํานวน 1 แห่ง เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง โดยมีอัตราสูบน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเครื่อง พื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตร 3,000 ไร่ ตําแหน่งที่ตั้งโครงการ