Overview of Toolbox Set

Overview of Toolbox Set

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Language: Thai, English

Description:

ภาพรวมและแนวทางการใช้งานกล่องคู่มือเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ