คู่มือแนวปฏิบัติ การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่มือแนวปฏิบัติ การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Language: Thai

Description:

คู่มือแนวปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคณะกรรมการลุ่มน้ำในการวางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำฉบับปรับปรุงซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คู่มือแนวปฏิบัติฉบับนี้ยังให้แนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำสามารถผนวกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การจัดทำาแผนแม่บทลุ่มน้ำ