คู่มือประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง

คู่มือประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Language: Thai

Description:

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาสองส่วน โดยส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนหลักจะเป็นคู่มือแนวทางการจัดทำากระบวนการ CRVA ของลุ่มน้ำที่คณะทำางานปรับให้เหมาะสม กับบริบทของไทยโดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐาน องค์ประกอบความเสี่ยงและความเปราะบาง การคัดเลือก ข้อมูลและกำาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม การออกแบบ และพัฒนาแบบสำรวจภาคสนาม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ CRVA ในลุ่มน้ำของประเทศไทย และส่วนที่สองจะเป็นคู่มือการใช้ผลวิเคราะห์จากกระบวนการ CRVA ที่พัฒนาขึ้นสำหรับพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงน้ำท่วม และภัยแล้งที่มีความละเอียดในระดับอำเภอและลุ่มน้ำย่อย