คู่มือสำหรับการกำหนดและการนำเอามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปดำเนินการในลุ่มน้ำของประเทศไทย

คู่มือสำหรับการกำหนดและการนำเอามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปดำเนินการในลุ่มน้ำของประเทศไทย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Language: Thai

giz

Description:

คู่มือสำหรับการกำาหนดและการนำเอามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปดำเนินการในลุ่มน้ำของประเทศไทยนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือ ไทย- เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสนับสนุนเงินทุนโดย International Climate Initiative โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคู่มือดังกล่าวนี้ พร้อมกับการสนับสนุนจาก GIZ และ UNEP World Conservation Monitoring Centre ตลอดจนหน่วยงาน อื่น ๆ คู่มือนี้เป็นผลลัพธ์จากการปรึกษาและหารือ ร่วมกันกับหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคู่มือที่ใช้งานได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับโครงการต่าง ๆ ได้ คู่มือนี้ประกอบไปด้วยหลักการชี้แนะในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติในการส่งเสริมการปรับตัวต่อสภาพ ภูมิอากาศในภาคส่วนน้ำ ซึ่งให้ประโยชน์ต่อมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ