คู่มือการออกแบบมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคส่วนน้ำของประเทศไทย

คู่มือการออกแบบมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคส่วนน้ำของประเทศไทย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Language: Thai

Description:

คู่มือฯ เล่มนี้เกิดจากการศึกษาข้อมูล งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การหารือ รวบรวมความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากพันธมิตรหลายภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น พันธมิตรภาคประชาสังคม องค์กรวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยสำหรับเป็นแนวทางการนำ มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตน