รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพรุควนเคร็ง

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพรุควนเคร็ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

Language: Thai

Published: Aug 1, 2022

Description:

ป่าพรุควนเคร็งตั้งอยู่บริเวณระหว่างลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ําปากพนัง ในการบริหารจัดการ ป่าพรุควนเคร็งให้สัมฤทธิผลสูงสุดควรต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้การ บริหารจัดการ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่จึงจําเป็น ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงลักษณะพื้นที่ ของป่าพรุควนเคร็งที่ยังคงมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ํา การกําหนดมาตรการเฉพาะในบริหาร จัดการพื้นที่ โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามความตกลงใน Ramsar Convention จึงเป็นสิ่งสําคัญ จึงจําเป็นต้องจัดตั้งองค์กรผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการพื้นที่พรุควนเคร็ง ด้วยกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น ออกระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง เพื่อกําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ และขอบเขตพื้นที่การบริหารจัดการ ป่าพรุควนเคร็งให้ชัดเจน โดยเสนอแนะให้กําหนดกรมทรัพยากรน้ําเป็นองค์กรผู้รับผิดชอบหลักในการประสาน และสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่จัดทําขึ้นตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําที่ มีหน้าที่ในการกํากับ ดูแล อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ํา