เล่มที่ 3 รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง (รายงานฉบับหลัก)

เล่มที่ 3 รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง (รายงานฉบับหลัก)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 10 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: Thai

Description:

โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด เป็นโครงการเร่งด่วน (Feasibility Study) 1 ใน 2 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกสามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตามกฎหมาย โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง ตั้งอยู่ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาอุทกภัย โดยประตูระบายน้ำามีขนาดบาน 6x6 เมตร จำนวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีทางผ่านปลา 1 แห่ง ฝายพับได้ 1 แห่ง และปรับปรุงขุดลอกคลองบางปอง เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นหลักและบรรเทาภัยแล้ง เพิ่มความจุเก็บกักน้ำในบึงบอระเพ็ด รวมถึงช่วยรักษาระบบนิเวศด้านการประมง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 21,000 ไร่