เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี

เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี

Language: Thai

Published: Sep 1, 2022

Description:

โครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี ได้ศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำแนวทางการบริหาร
จัดการน้ำ จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และ พื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กม. มีแนวทางในการศึกษา ได้แก่ การทบทวนรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ำ การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ การศึกษาด้านน้ำบาดาล การจัดทำ แผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ การกำหนดรูปแบบองค์กร ในการบริหารและติดตาม การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยผลที่ได้รับจากการศึกษา ได้แก่ ได้ทราบถึงสภาพปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่ศึกษาและทิศ ทางการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา ได้ทราบถึงศักยภาพน้ำต้นทุน ทั้งผิวดินและน้ำบาดาลรวมไปถึงความ ต้องการน้ำในพื้นที่ศึกษา จากผลการศึกษาในแต่ละด้านน้ำมาสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ำและผลการ จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษา