(ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสาละวิน

(ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสาละวิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of (ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำสาละวิน

Language: Thai

Published: Jul 1, 2023

Description:

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25 คณะ (คณะกรรมการลุ่มน้ำตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561) ในคราวการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำในเดือนกันยายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการและได้เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช. ) รับทราบ ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 เป็น 22 ลุ่มน้ำ ส่งผลให้ต้องดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการลุ่มน้ำขึ้นใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการลุ่มน้ำได้มีการจัดตั้งสมบูรณ์ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ดังนั้น คณะกรรมการลุ่มน้ำจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำท่วมขึ้น ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แล้วให้เสนอต่อ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ และศึกษาเพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำ สาละวิน ที่ปรึกษาต้องดำเนินการศึกษาทบทวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561