(ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำสาละวิน

(ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำสาละวิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of (ร่าง) โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำสาละวิน

Language: Thai

Published: Jul 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำสาละวินได้ประสบกับปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำในหลายมิติ หนึ่งในสาธารณะภัย ทางด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคือปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยแล้ง โดยลุ่มน้ำสาละวินมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ วิกฤติ (Area Based) ประมาณ 733,600 ไร่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 84,300 ครัวเรือนขาด แคลนน้ำในด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 446 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำสาละวินยังขาดแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เสี่ยงประสบ ปัญหาจากน้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่สูง และปัญหาคุณภาพน้ำจากการปนเปื้อนของแร่ธาตุจากการทำเหมือง ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ภาวะน้ำแล้ง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด