รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำโขงเหนือ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำโขงเหนือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำโขงเหนือ

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำโขงเหนือเป็นภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญทั้งในด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตรซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามลุ่มน้ำโขงเหนือก็พบปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญอยู่เช่นกัน ซึ่งสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขงเหนือที่มีอยู่นั้น มีความหลากหลาย ทั้งปัญหาภาวะน้ำแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและปัญหาอุทกภัย โดยปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำ โขงเหนือ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะหลัก คืออุทกภัยในลักษณะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และอุทกภัยในลักษณะน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภาวะน้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ จึงมีความสำคัญ อย่างยิ่งเพื่อให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนต่อประชาชน และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้น้อยที่สุด