รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำโขงเหนือ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำโขงเหนือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำโขงเหนือ

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำโขงเหนือ เป็นภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญทั้งในด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามลุ่มน้ำโขงเหนือก็พบปัญหาและความ ท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญอยู่เช่นกัน ซึ่งสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่มีอยู่นั้น มีความหลากหลายทั้งปริมาณ น้ำฝนที่ผันแปรอันเนื่องมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล โดยฤดูแล้งมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ในฤดูฝนมีฝนตกลดลง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ราบตอนล่างของลุ่มน้ำไม่สามารถเพาะปลูกใน ฤดูแล้งได้โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรในเขตต้นน้ำส่งผลให้น้ำท่าลดลง นอกจากนี้พื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือยังเป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายซึ่งได้รับกำรพัฒนาเพื่อ เป็นจุดศูนย์กลำงเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หากประสบภาวะภัยแล้งย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภาวะน้ำแล้งใน พื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และลดความ เสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้น้อยที่สุด