รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำปิง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำปิง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำปิง

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำปิงได้ประสบกับปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม โดยลุ่มน้ำปิงมีพื้นที่สี่ยงภัยน้ำท่วมประมาณ 1.775.270.98 ไร่ และ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่วิกฤติประมาณ 152.600 ไร่ ตามลำดับ ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เฉลี่ย 5 วัน และมีน้ำส่วนเกินกว่า 240 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนที่เสี่ยงประสบปัญหาทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วมประมาณ 38.700 ไร่ โดยพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเช่นตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญประสบปัญหาด้านอุทกภัยเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและรุกล้ำลำน้ำทำให้การระบายน้ำขาดประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายต่อเศรฐกิจเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างยาวนาน ยังขาดการบริหารจัดการอย่างบูรณาการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดลำพูนยังประสบ ปัญหาน้ำหลากท่วมในฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อำเภอแม่ทา อำเภอปาซาง และอำเภอลี้ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำชาก
เป็นวงกว้างในจังหวัด ตาก และกำแพงเพชร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาน้ำท่วมหลากในหลายตำบลของอำเภอลาดยาวจากสาเหตุน้ำแม่วงศ์ลันตลิ่ง และยังขาดแหล่งกักเก็บ และชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเป็นต้น
ดังนั้นการบริการจัดการความเสี่ยงทั้ง ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด