รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำวัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำวัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำวัง

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

สภาพการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งภายในลุ่มน้ำวัง มีสาเหตุจากปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรชลประทาน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงและไม่มีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้งข้อมูลจากเอกสารพื้นที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area-based Approach) โดยสำนักงานทรัยากรน้ำ (2562) ได้ระบุถึงสาเหตุและประเด็นสำคัญของลุ่มน้ำวัง โดยแบ่งขอบเขตเป็นพื้นที่เป้าหมายดังนี้ 1) ลุ่มน้ำวังตอนบน (N-05) พื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนบนมีความเสี่ยงแลังซ้ำซาก เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรมาก สภาพพื้นที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา น้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2) ลุ่มน้ำวังตอนกลาง (N-06) พื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนกลาง ภัยแล้งบริเวณ ต.แม่กัวะ ต.สบปราบ ต.สมัย อ.สบปราบ
ต.ทุ่งงาม
ต.เสริมกลาง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา และ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรมาก ในขณะที่อยู่ในเขตเงาฝนปริมาณฝนน้อยพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนกลาง ภัยแล้งบริเวณ ต.นาครัว ต.น้ำโจ้ ต.บ้านกิ่ว ต.แม่ทะ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ ต.เกาคา ต.ท่าผา ต.นาแก้ว ต.นาแส่ง ต.ลำปางหลวง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้ำน้อย ประมาณ 1,000 มม/ ในชณะที่พื้นที่ทำการเกษตรมาก 3) ลุ่มน้ำวังตอนล่าง (N-07) พื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง บริเวณ ต.นาโปง ต.ล้อมแรด อ.เดิน และ ต.ผาปัง ต.พระบาทวังตวง ต.แม่ปุ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยน้อย ประมาณ 1,000 มม./ปี ห่างไกลจากแหล่งน้ำกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในขณะที่มีพื้นทีการเกษตรตอนล่างมาก และพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำวัง ที่อยู่บนที่ดอน อาศัยการเกษตรน้ำฝันในฤดูแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง บริเวณ ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ ต.วังหมื่น อ.สามเงาจ.ตาก สาเหตุจากอยู่ท้ายเขื่อนภูมิพลแต่บางส่วนอยู่บริเวณเนิน เชิงเขา น้ำส่งไปไม่ถึง