ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำยม

ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำยม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำยม โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำยม

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำยมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ให้มีเค้าโครงเนื้อหาที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ส่วนที่3 มาตรา 64 โดยมีทั้งหมด 9 หัวข้อ กล่าวคือ (1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน (2) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (3) การจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม (4) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม
(5) กรจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม (6) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ (7) วิธีการระบายน้ำที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการให้น้ำระบายไปตามแนวทางที่กำหนด (8) วิธีการกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และ (9) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วม