ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำยม

ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำยม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of ฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำยม โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำยม

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม พบว่ามีการรวบรวมข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำและสภาพการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมยังคงเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำยม สาเหตุหลักๆ คือ
ปัจจัยด้านภูมิอากาศ การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะของการผันแป ปัจจัยด้นอุทกวิทยา การผันแปรของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นมีความผันแปรโดยปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณน้ำทำรายปีเฉลี่ย ปัจจัยด้านแหล่งน้ำต้นทุนและสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากสภาพลุ่มน้ำยมยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะกักเก็บน้ำต้นทุน ซึ่งจะใช้เก็บกักน้ำท่าที่เกิดช่วงในฤดูฝนและปล่อยลงท้ายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ตามแนวริมน้ำ และในหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักน้ำประจำท้องถิ่นหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ขาดการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ชุมชนส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณริมน้ำยม ซึ่งอาศัยแม่น้ำยม ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้มีกิจกรรมใช้น้ำมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการบุกรุกพื้นที่บำรุงเพื่อทำการเกษตรและตั้งชุมชนเพิ่มขึ้น และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพลุ่มน้ำ เนื่องจากการขาดจิตสำนึกต่อทรัพยากรทำให้เกิดปัญหาการซะล้างพังทะลายของติน ตกตะกอนในแหล่งน้ำ