แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำน่าน

แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำน่าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำน่าน โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำน่าน

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศโดยตรง ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งการเพาะปลูกในพื้นที่เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะทำกันในฤดูฝนและใช้น้ำฝนเป็นหลัก ยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มติดลำน้ำหรือติดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านั้นมาเสริมในช่วงที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้งด้วย เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำหรือแม้แต่ในเขตพื้นที่ชลประทานเอง หากมีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกมากจนเกินปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำ การใช้นำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆเพิ่มขึ้น อาจเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำได้เช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในพื้นที่เพาะปลูกอื่น ๆ นอกเขตชลประทานจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและความสม่ำเสมอในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียดสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง