โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ลุ่มน้ำสะแกกรังเป็นลุ่มน้ำซึ่งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 4,911.48ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวตะวันตก - ตะวันออก ทางตอนบนของลุ่มน้ำจะมีความลาดชันค่อนข้างมากและค่อยลาดเทลงจนไหลออกสู่ทุ่งราบของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ำ มีแม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายหลัก ต้นกำเนิดจากเทือกเขาโมโกจูในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงกั จังหวัดกำแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลท่าชุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาวรวมทั้งสิ้น 229 กิโลเมตร