รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 11 of โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Language: Thai

Description:

แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด แบ่งออกเป็น 6 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานแก้ปัญหา น้ำท่วม มีโครงการในแผนงาน 8 โครงการ แผนงานการจัดหาน้ำเพื่อเกษตรกรรมอุปโภค-บริโภค 21 โครงการ แผนงานขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด 3 โครงการ แผนงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 5 โครงการ แผนงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการป้องกันการพังทลายของดิน 4 โครงการ แผนงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 6 โครงการ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบึงบอระเพ็ดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาระบบนิเวศ 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ซึ่งจาก 6 แผนหลัก มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด หรือที่เรียกว่า Roadmap โดยมีองค์กรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 1 การสร้างองค์ความรู้ในระดับต่างๆ 2 จัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 3 จัดทําเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีแบบแผนตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป