โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่ตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำท่าจีน สภาพปัญหาด้านน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาน้ำท่วมในอดีตค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการลักษณะกายภาพของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำและการขยายตัวของชุมชน